+31 (0)10 76 71 000

Opdrachten uitvoeren namens Ritra Cargo Holland BV

Call Ritra Cargo +31 (0)10 76 71 000

Opdrachten uitvoeren namens Ritra Cargo Holland BV

Geachte leverancier,

 

De internationale aandacht voor veiligheid is de laatste jaren flink aangescherpt. Zo heeft het begrip veiligheid (‘safety and security’) een plaats gekregen in de Europese douanewetgeving.

 

Bedrijven die betrokken zijn bij EU – grensoverschrijdende goederenbewegingen en hun toeleveranciers, hebben te maken met deze wetgeving. Tegelijk met de invoering van die wetgeving, wil de EU het bedrijfsleven betere faciliteiten bieden. Die faciliteiten moeten leiden tot minder logistiek oponthoud en lagere administratieve lasten.

 

Bedrijven kunnen daarom sinds 2010 tijd de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen.

 

Ritra Cargo heeft sinds 24 februari 2010 het AEO certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid en wil door middel van dit document haar leveranciers wijzen op de spelregels die gelden voor het uitvoeren van opdrachten van Ritra Cargo.

 

Spelregels voor het uitvoeren van opdrachten van Ritra Cargo

Prestaties

De dienstverlener levert haar diensten met de juiste inzet en op die professionele manier zoals overgekomen is met Ritra Cargo. De dienstverlener heeft daarbij de plicht om de belangen van Ritra Cargo te allen tijde optimaal te behartigen.

 

Onderaannemers

Het is de dienstverlener toegestaan om opdrachten van Ritra Cargo maximaal éénmaal uit te besteden aan een onderaannemer. Verdere uitbesteding van de onderaannemer aan een volgende onderaannemer is niet toegestaan. De dienstverlener is in geval van uitbesteding aan onderaannemers verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle in deze overeenkomst gemaakte afspraken.

 

Ritra Cargo behoudt zich het recht voor om bepaalde onderaannemers te weigeren zonder enige opgaaf van redenen.

 

Condities en verzekeringen

De dienstverlener en haar onderaannemer dient afhankelijk van de aard van de geleverde diensten te opereren onder één van de volgende van toepassing zijn de condities:
  • Transport binnenland – Algemene Vervoerscondities
  • Transport buitenland – CMR condities
  • Opslag/overslag – Physical Distribution Conditions

 

Daarnaast dient de dienstverlener en de mogelijke onderaannemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

 

Middelen

De middelen die de dienstverlener inzet dienen te voldoen aan de daarvoor wettelijk gestelde eisen.

 

Personeel

De dienstverlener werkt met betrouwbare werknemers die betrokken zijn bij de uitvoering van alle opdrachten van Ritra Cargo. Ten aanzien van veiligheid zorgt de dienstverlener ervoor dat haar werknemers op de hoogte zijn van de veiligheidseisen genoemd onder ‘Veiligheid’.

 

Veiligheid

De dienstverlener verklaart hierbij alles in het werk te stellen om de opdrachten die Ritra Cargo verstrekt volgens de hoogste veiligheidsnormen uit te voeren. Bij uitbesteding aan onderaannemers is de dienstverlener op het gebied van veiligheid in de relatie met Ritra Cargo verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

Bij de uit te voeren transportopdrachten zorgt de dienstverlener er voor dat:
  • onbevoegden geen toegang kunnen verkrijgen tot het vervoermiddel en de goederen en daaraan geen wijzigingen kunnen aanbrengen.
  • de juiste bijhorende vervoersdocumenten worden opgemaakt inclusief correcte administratieve afwikkeling daarvan.

 

Bij uit te voeren op- en overslagopdrachten en in de (douane) loodsen uit te voeren fysieke distributie en/of ompak werkzaamheden dient te dienstverlener ervoor te zorgen dat:
  • de goederen tijdens hun verblijf in het douane-entrepot of in tijdelijke opslag niet aan het douanetoezicht worden onttrokken
  • de verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit de opslag van de goederen onder de regeling douane-entrepot of de voorschriften op het gebied van de tijdelijke opslag
  • de voorwaarden in acht worden genomen die zijn vermeld in de vergunning voor de regeling douane-entrepots of voor de tijdelijke opslag
  • onbevoegden niet in de opslagplaats kunnen komen
  • onbevoegden niets met de goederen kunnen doen

 

Rapportage & communicatie

Alle vertragingen en incidenten in geval van transport, laden en lossen dienen meteen door de dienstverlener aan Ritra Cargo te worden gerapporteerd. Onveilige situaties, ongelukken, vermissingen en schades dienen ook nog schriftelijk te worden vastgelegd en gerapporteerd.

 

In geval van (douane) loodswerkzaamheden dienen discrepanties zoals schade en vermissing of welke gebeurtenis dan ook waardoor de veiligheid en douane verplichtingen in het geding zijn, direct schriftelijk aan Ritra Cargo te worden gerapporteerd.

 

Informatie en geheimhouding

Het is de dienstverlener en haar medewerkers en onderaannemers niet toegestaan om direct contact op te nemen met de opdrachtgevers van Ritra Cargo met als doel af te wijken van de door Ritra Cargo gegeven opdracht. Tevens is het niet toegestaan om in geval van onenigheid bij aflevering in gesprek te gaan met opdrachtgevers van Ritra Cargo. Ritra Cargo dient te allen tijden op de hoogte te worden gebracht van zulke voorvallen.

 

Tevens is het de dienstverlener niet toegestaan om met commercieel doel in contact te treden met opdrachtgevers van Ritra Cargo. Indien opdrachtgevers van Ritra Cargo in dergelijke gevallen het initiatief nemen, dan dient de dienstverlener Ritra Cargo daarvan op de hoogte te brengen.

 

Alle informatie gerelateerd aan opdrachten van Ritra Cargo dient als vertrouwelijke informatie te worden behandeld.

 

Indien u vragen heeft over het bovenstaande, dan staan wij u natuurlijk graag te woord.

 

Ritra Cargo Holland BV

 

De Directie

 

info@ritra.nl
TEL 010 76 71 000

 

Call us

Hello!

May we contact you?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.